എന്നെ കാണാന്‍ എത്തിയ അതിഥി

എന്നെ കാണാന്‍ എത്തിയ അതിഥി