ഒരു സൂര്യകാന്തി പൂവിന്റെ ജനനവും മരണവും

ഒരു സൂര്യകാന്തി പൂവിന്റെ ജനനവും മരണവും , വീടിന്റെ മുന്നില്‍ നിന്ന ഒരു സൂര്യകാന്തി കേറി അങ്ങ് പൂത്തു പിന്നെ വാടി കരിഞ്ഞു , കുറച്ചു പടങ്ങള്‍

  1. super pics kurian 😛

  2. Kollaamallo pookkal…

    • Hägar The Horrible
    • May 23rd, 2011 5:14am

    സൂര്യോദയവും അസ്തമയവും കലക്കി

  1. No trackbacks yet.

*