ക്രിസ്മസ് പരുപാടികളും കുറച്ചു സിഡ്നി യാത്രയും

ഇന്ന് പള്ളിയിലെ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ ക്രിസ്മസ് പരുപടികള്‍ ആരുന്നു , അത് കഴിഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ സിഡ്നി യാത്ര കൂടെ അങ്ങ് നടത്തി , അപ്പൊ പടങ്ങള്‍ കണ്ടു അഭിപ്രായം പറയു

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

*