..:: നിങ്ങള്‍ ഒകെ മലയാളികള്‍ ആണ് എന്ന് പറയാന്‍ എനിക്ക് ലജ്ജ ഉണ്ട് ::..

ഇവിടെ ഇടാന്‍ ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ ടൈം കിട്ടാത്ത കൊണ്ടു
ഇതു വായിച്ചു അഭിപ്രായം പറയണേ

നിങ്ങള്‍ ഒകെ മലയാളികള്‍ ആണ് എന്ന് പറയാന്‍ എനിക്ക് ലജ്ജ ഉണ്ട്

    • Mottunni
    • January 28th, 2009 9:49am

    please visit & leave your comment
    http://mottunni.blogspot.com/

  1. No trackbacks yet.

*