ഭരണങ്ങാനം , കുറുവിലങ്ങാട്‌ യാത്ര

ഇന്നലെ ഭരണങ്ങാനം , കുറുവിലങ്ങാട്‌ യാത്ര നടത്തി , അല്ഫോന്സമ്മയുടെ പെരുന്നാള്‍ ആരുന്നു , അതിന്റെ കുറച്ചു ചിത്രങ്ങള്‍ ഇവിടെ , വിവരണം പുറകാലെ

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

*