..:: വിഴിഞ്ഞം ക്യാമറയുടെ കണ്ണുകളില്‍ കൂടെ ::..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ആക്കുളം കായല്‍ .. ഒരേ സമയത്തു തന്നെ ക്യാമറയുടെ
കണ്ണില്‍ പലവിധം