..:: ഒരു mel സ്ക്രിപ്റ്റ് ::..

മായ എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ചു പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്‌ ചെയ്യുന്ന
ആള്‍ക്കാര്‍ക്ക് സാധാരണ dialogbox ബോര്‍ ആണ് .. ഇതു ഇച്ചിരി
രസം ഉള്ള ഒരു ബോക്സ് ആണ് .. ഇമേജ് താഴെ ഉണ്ട് .. കോഡ് കൂടെ
ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു

അച്ചായന്‍

കോഡ് ഇതാ

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

*